มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยของรัฐ

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติโดยสังเขป

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในเมืองที่ได้ชื่อว่าสวรรค์บนดิน เมืองที่ทิวทัศน์ของแห่งท่องเที่ยวสวยงามระดับสากลเมืองหนึ่งของประเทศจีน มลฑลกวางสี นครกุ้ยหลิน  เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามของทิวทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศจีน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของประเทศ ที่นี่อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 16.520.5 องศาเซลเซียส  ทรัพยากรป่าไม้เฉลี่ย ร้อยละ 66 กุ้ยหลินสภาพแวดล้อมสวยงาม  อากาศสดชื่น จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน   การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัย สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่ง

ในฐานะที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองหนึ่ง กุ้ยหลินได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศมากมาย ประชาชนชาวกุ้ยหลินได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกับแขกที่มาเยือนจากประเทศไทยด้วยมิตรภาพที่ดี ดังนั้น ทุกปีที่เมืองกุ้ยหลินจึงมีพี่น้องชาวไทยมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมเมืองกุ้ยหลินมากกว่าห้าแสนคน นอกจากนั้นเมืองกุ้ยหลินยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง ความปลอดภัยและความสงบของการดำรงชีวิตได้ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมาเยี่ยมนครกุ้ยหลิน  ทำให้นครกุ้ยหลินกลายเป็นเขตสังคมเล็กๆของชาวต่างชาติ ไม่กี่ปีมานี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนได้เจริญรุดหน้าและแนบแน่นขึ้นมาก เมืองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จเยือนนครกุ้ยหลินหลายครั้ง

มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1956 จนถึงปัจจุบันนี้มีอายุครบ 50 ปี  มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยในสังกัด 6 แห่ง 8 คณะวิชา 3 ศูนย์การศึกษาและ 1วิทยาเขตที่หนานหนิง  มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 59 สาขาวิชา 35 สาขาวิชาในระดับปริญญาโท นักศึกษาภาคปกติในปัจจุบันมีจำนวน 19,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่นำหน้าด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การจัดการ อักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 7 แขนงที่ถือว่าสำคัญและพัฒนาได้ก้าวหน้าระดับหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในระยะเวลาที่ผ่าน มหาวิทยาลัยของเราได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่งในประเทศไทย

ศูนย์การศึกษานานาชาต

       ศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ 2006เป็นสถาบันที่ขึ้นตรมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มีทรัพยากรที่เพียบพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาระดับสากล เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาของสถาบัน สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความร่วมมือกับต่างประเทศรวมทั้งหน้าที่ในการรับสมัครและดูแลนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด  การจัดการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม สิ่งอำนวยความครบครัน การจัดการพร้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน ภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นกิจกรรมหลักที่อยู่ในหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

การศึกษาสำหรับชาวต่างชาติและสิ่งอำนวยความสะดวก

  มหาวิทยาลัยได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติด้วยห้องเรียนเทคโนโลยี  หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติมีห้องคู่และห้องสามคน ในห้องประกอบแอร์ ฮีทเตอร์ เครื่องทำน้ำร้อน โทรศัพท์ ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือส่วนตัว อินเตอร์เตอร์เนต สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าเรียน ได้รับความสบายและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และการศึกษา

    มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการคราวเดียวกันได้หนึ่งหมื่นคน อาหารรสชาติหลากหลาย หลายประเภท ให้นักศึกษาต่างชาติได้รับความปลอดภัยและสะดวกสบาย ถูกปาก ประหยัด นักศึกษาใช้จ่ายเพียงแค่ 1- 3 ดอลล่าร์ ต่อวันสำหรับการรับประทานอาหารที่โรงอาหาร

      

เงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษา

ประเภทนักศึกษา

เงื่อนไขการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้นและระยะยาว

ไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีเงื่อนไข

หลักสูตร

ปริญญาตรี

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

หลักฐานการสำเร็จการศึกษาขั้นสุดท้ายและหนังสือรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 3-6(ถ่ายเอกสาร)

หลักสูตร

ปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

หลักฐานการสำเร็จการศึกษาขั้นสุดท้ายและหนังสือรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 6-9(ถ่ายเอกสาร)

หลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

หนังสือรับรองการศึกษาขั้นสุดท้ายและหนังสือรับรองการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 3(ถ่ายเอกสาร)

  

ระยะเวลาการศึกษาและคุณวุฒิที่ได้รับ

ประเภทนักศึกษา

ระยะเวลา

วุฒิที่ได้รับ

 หมายเหตุ

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

1 - 2 ปี

 หนังสือรับรองการศึกษาและประกาศนียบัตร

ผลการเรียนผ่าน

หลักสูตรฝึกอบภาษาจีนระยะสั้น

1 3 เดือน

 หนังสือรับรองการฝึกอบรม

อบรมครบตามหลักสูตร

หลักสูตร

ปริญญาตรี

4  ปี

 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

ผลการเรียนผ่าน

หลักสูตร

ปริญญาโท

3 ปี

หนังสือรับการการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาบัตรระดับปริญญาโท

ผลการเรียนผ่าน

หลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป

1 2 ปี

หนังสือรับรองการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

ผลการเรียนผ่าน

ค่าใช้จ่าย (For Year 2010)

   ค่าเล่าเรียน (6.7 CNY ≈ 1 USD )

ประเภทนักศึกษา

สาขาศิลปศาสตร์ (หยวน)

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หยวน)

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว

7,000 หยน ต่อภาคเรียน หรือ 800 ดอลล่าร์ 11,800 หยวนต่อปี หรือ 1,500 ดอลล่าร์

-

ศึกษาตัวต่อตัวภาษาจีน

100 หยวนต่อชั่วโมงหรือ 12 ดอลล่าร์

-

ระดับปริญญาตรี

13,800 หยวนต่อปี หรือ 1,750 ดอลล่าร์

13,800หยวนต่อปี หรือ 1,750 ดอลล่าร์

ระดับปริญญาโท

16,000 หยวนต่อปี หรือ 2,000 ดอลล่าร์

16,000 หยวนต่อปี หรือ 2,000 ดอลล่าร์

หลักสูตรฝึกอบรมทั่วไป

13,800 หยวนต่อปี หรือ 1,750 ดอลล่าร์

16,000 หยวนต่อปี หรือ 2,000 ดอลล่าร์

    ค่าสมัครและค่าหอพัก  (For Year 2010)
    ค่าสมัคร ๓๐๐ หยวน  หรือ ๓๘ ดอลล่าร์

         ค่าหอพัก   อาคารนักศึกษาต่างชาติ (ในห้องมีแอร์ ฮีทเตอร์  เครื่องทำน้ำร้อน โทรศัพท์    ห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ระเบียง)

     

ประเภทห้องพัก

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 

นักศึกษาหลักสูตรระยะยาว

 ห้องคู่

5,000 CNY / Academic Year

ค่าน้ำค่าไฟขึ้นอยู่กับการใช้จริง

ห้องสามคน

3,000 CNY / Semester

ค่าน้ำค่าไฟขึ้นอยู่กับการใช้จริง

นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

ห้องคู่

50 CNY / Day

 

 

 

หอพักธรรมดาของมหาวิทยาลัย   (For Year 2010)

ประเภทห้องพัก

 ค่าใช้จ่าย

 หมายเหตุ

ห้องธรรมดา สองคน

3,000 CNY / Academic Year

รวมค่าเครื่องนอนหนึ่งชุด                                   ห้องนอนไม่มีแอร์ มีน้ำร้อน

ขั้นตอนการสมัคร

1     สมัครได้โดยตรงที่ฝ่ายรับสมัครศูนย์การศึกษานาชาติมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี               หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://en.glut.edu.cn

  2  กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครพร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหลักฐานการศึกษาและค่าสมัคร (50 ดอลล่าร์) อย่างช้าก่อนวันปิดรับสมัครส่งที่ศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี

  3  ศูนย์ฯ จะส่งหนังสือตอบรับและเอกสารทำวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าศึกษาที่ประเทศจีน หรือที่เรียกว่า JW 202 ให้ก่อนวันรายงานตัว 4 สัปดาห์

  4  ผู้สมัครเข้าศึกษาเมื่อได้รับหนังสือตอบรับและเอกสาร JW202 แล้ว ให้นำเอกสารไปยื่นที่สถานทูต หรือ กงสุล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำวีซ่าประเภทผู้เข้าศึกษา  หรือ วีซ่า X

  5  ผู้สมัครเข้าศึกษานำเอกสารตอบรับและเอกสารการทำวีซ่าสำหรับผู้เข้าศึกษาที่ประเทศจีนหรือJW202  เข้ารายงานตัวที่ศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร ในกรณีที่เอกสารการตอบรับ และเอกสารการทำวีซ่าล่าช้า ไม่สามารถทำได้ตามกำหนดเวลา ผู้เข้าศึกษาสามารถทำวีซ่าประเภทนักท่อง หรือ วีซ่า L เข้ามาก่อนซึ่งจะอยู่ได้หนึ่งเดือน แล้วมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักศึกษาได้ภายหลัง

การสมัครและการติดต่อ

 ที่อยู่  ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี     มลฑลกวางสี ประเทศจีน

       บุคคลที่ติดต่อได้   คุณจาง   เซียวเผิง    คุณหม่า   เซียวหยุน                            

           หมายเลขโทรศัพท์   +86 773 5895613     +86 773 5891869

 
          โทรสาร  +86 773 589 5613

           E-mail: cie@glut.edu.cn      http://en.glut.edu.cn

To the Top